Pracovní diagnostika COMDI na úřadech práce

Kariérové poradenství pro úřady práce

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., je dlouhodobým partnerem úřadů práce. Současná moderní poradenská činnost úřadů práce vyžaduje rychlou a kvalitní práci s klientem při jeho profesním uplatňování na trhu práce. Je proto důležité zajistit úzkou vazbu osobnostních předpokladů, schopností a zájmů klienta s aktuálními potřebami trhu práce. Používané nástroje kariérového poradenství musí současně podporovat a rozvíjet ostatní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikační kurzy, poradenské portály, Národní soustava povolání apod.). Naše společnost tyto potřeby úřadů práce respektuje a svými službami plně podporuje.

Podpora kariérového poradenství na IPS

Ztotožňujeme se s konceptem MPSV ČR v poradenství pro žáky základních a středních škol jako prevence jejich budoucích problémů na trhu práce. V rámci činnosti IPS proto poskytujeme úřadům práce podporu v podobě počítačové pracovní diagnostiky COMDI, kterou používají pracovníci IPS při poradenství žákům základních a středních škol.
 

Pomocí počítačové pracovní diagnostiky COMDI dochází k propojení předmětu "Výchova k volbě povolání" a služeb IPS (ukázky jednotlivých povolání, informace z trhu práce, besedy). Systém COMDI je plně kompatibilní s dalšími poradenskými nástroji IPS - ISTP, NSP, NSK.

Kariérové poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání

Klíčovými osobami v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti na úřadech práce jsou zprostředkovatelé. Pro podporu jejich náročné práce Republikové centrum vzdělávání­, s.r.o., poskytuje ucelený komplex služeb, zahrnující:


Ucelený komplex služeb RCV pro úřady práce


Veškeré služby poskytované Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o., v oblasti kariérového poradenství pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, jsou v souladu se zákonem o zaměstnanosti a aktuálním vývojem situace na trhu práce. Cílovou skupinou klientů kariérového poradenství jsou všichni klienti úřadů práce, včetně uchazečů o zaměstnání se zvýšenou péči (§ 33 zákona o zaměstnanosti).

Podpora zpracování Individuálních akčních plánů

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., prostřednictvím svých poradenských nástrojů, poskytuje úřadům práce součinnost při přípravě Individuálních akčních plánů (v souladu s požadavky § 33 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). Podkladem pro obsahovou část IAP jsou výsledky počítačové pracovní diagnostiky COMDI, případně bilanční diagnostiky. Pracovníci úřadů práce tak získávájí objektivní, odborně garantované a validované podklady, strukturované v souladu s konceptem IAP.