Testy na školách

Kariérové poradenství na školách

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se základními, středními i vysokými školami při implementaci objektivního, efektivního a moderního kariérového poradenství pro žáky a studenty. Jsme přesvědčeni, že prevence před chybně vybranou školou či povoláním je lepší, než následné přeškolování, rekvalifikace či dlouhodobá nezaměstnanost.

Dle dlouhodobých průzkumů se každý druhý absolvent střední či vysoké školy v ČR do 3 let po ukončení studia živí profesí zcela odlišnou od studovaného oboru, každý čtvrtý se ocitá v evidenci úřadů práce. Přesto je v řadě škol kariérové poradenství zcela formální, založené jen na mapování zájmů žáků a studentů, bez vazby na situaci na trhu práce. Odpovědnost za výběr vhodné školy je ponechána na rodičích, kamarádech, odkládána do budoucna.

Potenciál počítačové pracovní diagnostiky COMDI v oblasti kariérového poradenství na školách:

  • jednoduchá implementace, obsluha a nízké provozní náklady (škola může využít své počítačové učebny)
  • nezávislost na externích poradcích (testování a interpretaci výsledků provádí pověřený zaměstnanec školy)
  • kompatibilita s ostatními systémy školy (systém je propojitelný s LMS škol či intranetem)
  • efektivnost a rychlost systému (skupinové i individuální testování, vyhodnocení výsledků do 24 hodin)
  • bezpečnost (šifrování dat a datových přenosů, diferencovaná uživatelská oprávnění a přístupy)
  • objektivnost a validita výstupů (veškeré testy jsou standardizovány, minimalizace subjektivity poradce)
  • zpětnovazební šetření (ověřování relevantnosti doporučení po zahájení studia/zaměstnání absolventa školy)
  • zákaznicky orientovaná obchodní politika (obchodní podmínky přizpůsobené situaci škol)