Obchodní podmínky

1) Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro použití softwarové aplikace COMDI v internetovém obchodě www.comdi.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zák.č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva se považuje za smlouvu o poskytování služeb.

Vymezení pojmů:

1.1 Provozovatel internetového obchodu

Republikové centrum vzdělávání s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 101 00 Praha 10, IČO: 252 89 667, DIČ: CZ 252 89 667 (dále také RCV), zasílací adresa: P. F. Ledvinky 2252, P.O. BOX 10, 580 03 Havlíčkův Brod 3, e-mail: mailbox@rcv.cz, telefon: +420 569 624 343 dále již jenom RCV.

RCV při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.

1.2 Zákazník

Zákazník je osobou, která objednává možnost použití softwarové aplikace COMDI nehledě na to, zda je následně skutečným uživatelem této aplikace.

1.3 Uzavření smlouvy

Objednávka zákazníka je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu společnosti RCV s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany společnosti RCV). Od tohoto momentu mezi společností RCV a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je společností RCV archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Zákazník má možnost před vlastním potvrzením objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.comdi.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

1.4 Aplikace COMDI

Aplikace COMDI je komplexní nástroj pro zjištění a posouzení velké škály schopností a dovedností jedince vzhledem k jeho profesním předpokladům. Každý modul posuzuje dle nastavení například úroveň klientových vědomostí, teoretických i praktických dovedností, výkonových, osobnostních a zájmových předpokladů. Jednotlivé testy jsou modifikacemi standardizovaných a validních psychologických testů, které byly převedeny do počítačové formy. Výstupní informace také slouží jako podklad pro individuální práci s klientem. Kromě možnosti zjištění typu osobnosti, prověření výkonových schopností a stanovení profesních předpokladů. Nástroj poskytuje další široké možnosti využití v oblasti širokospektrální statistiky populace, zónového poradenství, kompetenční analýzy osobnosti a podpory výchovy pro volbu povolání a celoživotního vzdělávání.

Vzorové výstupy jednotlivých testů jsou k dispozici na internetových stránkách www.comdi.cz včetně metodických příruček k vyhodnocení výstupů a dalších relevantních informací o dodávaném produktu.

1.5 Informace k objednávce

Společnost RCV poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailové zprávy.

2) Registrace zákazníka a objednávka produktů

2.1 Registrace v internetovém obchodě společnosti RCV

Před odesláním první objednávky se zákazník zaregistruje v internetovém obchodě na webové adrese www.comdi.cz.

Registrace je nezbytnou podmínkou pro to, aby zákazník mohl obsluhovat svůj osobní profil, v němž má možnost sledovat aktuální stav svojí objednávky. V osobním profilu zákazníka se pak zobrazují i případné další doplňující informace ke zvolenému produktu.

Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje – při zadání chybných nebo neúplných údajů společnost RCV nezaručuje, že objednávka bude správně a včas vyřízena.

Registraci zákazník provede pouze jednou. Každou další objednávku provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky, tedy pod přihlašovacím jménem a heslem.

2.2 Zabezpečení nakládání s osobními údaji

Registrační údaje zákazníka jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2.3 Objednávka

Objednávka se stává právně závaznou v okamžiku, kdy je společnosti RCV o objednávka doručena. Společnost RCV následně potvrdí úspěšnou objednávku e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu zákazníka. Zpráva obsahuje kompletní informace o provedené objednávce. Potvrzením objednávky je mezi zákazníkem a společností RCV uzavřena smlouva o poskytnutí služeb – možnosti použití aplikace COMDI.

3) Cena a úhrada ceny produktů

3.1 Výše ceny produktů

Výše ceny produktů společnosti RCV je určena ceníkem zveřejněným v internetovém obchodě na www.comdi.cz platným ke dni odeslání objednávky společnosti RCV. Ve vztahu ke konkrétnímu zákazníku může být výše ceny dohodnuta odlišným způsobem, zejména v případě plánovaného použití aplikace COMDI ve větším rozsahu.

3.2 Úhrada

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit následovně:

a) Platba převodem – po dokončení objednávky se zákazníkovi zobrazí údaje potřebné pro realizaci platby bankovním převodem na účet společnosti RCV (variabilní, specifický a konstantní symbol, číslo účtu).

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

3.3. Splatnost úhrady

Úhrada musí být zaplacena před vydáním vysvědčení o výsledcích absolvovaného testu. Podmínkou vydání tohoto vysvědčení je právě provedení platby.

4) Změna, zrušení a storno objednávky

4.1 Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného produktu.

4.2 Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník, který je spotřebitelem má ve smyslu ustanovení § 53, odst. 7 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření. Bere však na vědomí, že okamžikem, kdy je vydáno vysvědčení o výsledcích konkrétního testu, tak se má za to, že již s jeho souhlasem byla objednaná služby poskytnuta a ztrácí právo od smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena práva z vad v případě, že poskytnuté služby byly vadné.

Odstoupení od smlouvy musí zákazník učinit způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že od smlouvy odstupuje. Takovým způsobem je odeslání doporučeného dopisu provozovateli.

5) Ochrana osobních údajů

5.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost RCV při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Potvrzením registrace dle těchto podmínek souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti RCV v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

5.2 Změna/odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Na písemnou žádost zákazníka mohou být jeho osobní údaje v databázi společnosti RCV změněny či odstraněny.

6) Reklamace a reklamační řád

6.1 Reklamační řád

Reklamační řád stanoví pro zákazníka postup v případě, že přes veškerou snahu společnosti RCV o zajištění vysoké kvality poskytovaných produktů vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů.

6.2 Vada produktu, záruční doba

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti a/nebo ho nelze užít obvyklým způsobem.

6.3 Způsob uplatnění práv z odpovědnosti společnosti RCV za vady produktů (reklamace)

Zákazník je povinen oznámit společnosti RCV vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí.

6.4 Práva zákazníka z odpovědnosti společnosti RCV za vady produktů

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Neodstraní-li společnost RCV vadu bez zbytečného odkladu, pak může zákazník požadovat výměnu (tzn. možnost provedení nového testu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu) nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost RCV zákazníkovi uhrazenou cenu produktu v souladu s bodem 5.6 těchto Obchodních podmínek.

7) Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty společnosti RCV dodržovat zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů společnosti RCV. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany společnosti RCV, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.