Kariérové poradenství

Pracovní a profesní počítačová diagnostika COMDI®.

Kariérové poradenství v RCV, s.r.o. je součástí služeb, které společnost zajištuje.  Naším cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v průběhu života. Kariérové poradenství pomáhá jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci. A proč používáme právě název COMDI®?  Vysvětlení je jednoduché vychází z anglické zkratky COMputer DIagnotic,  tedy počítačová diagnostika.  Program COMDI® vyvinula společnost RCV jako nástroj pro počítačovou pracovní a profesní diagnostiku a v současné době je již také registrována jeho ochranná známka, včetně autorských práv. V současné době bylo otestováno více než 400.000 osob. Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o splňuje nařízení EU (GDPR) č.2016/679, uvedené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých informačních službách společnosti a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Uvedené zákony nahrazují zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Výstupem  pracovní a profesní diagnotiky je vysvědčení a interpretace výsledků. Pracovní a profesní diagnostika COMDI®  je vhodná pro každou firmu, instutuci nebo i pro jednotlivce, protože není omezen počet osob v testované skupinu a je možné i individuální testování.

Karierové poradenství zajišťujeme individuálně nebo skupinově systémem poradenských služeb zaměřených:

  • Na správnou volbu profesní orientace a volbu vzdělávání žáků základních a středních škol.
  • Na vhodný výběr oboru a profese pro vzdělávání dospělých v systému celoživotního učení.
  • Na návrat do pracovního procesu, případně změnu původní kvalifikace a původního povolání.
  • Na nastavení úspěšné kariérové dráhy.

Naše služby a používané poradenské nástroje jsou vhodné pro personální práci ve firmách a institucích:

  • Při výběru nových zaměstnanců.
  • Při nastavování optimalizace pracovníků.
  • Při ověřování efektivity pracovních pozic.
  • Při navrhování vhodné profese v oblasti zprostředkovávání.

Dle zvoleného programu účastník může získat řadu informací k vlastní autoidentifikaci (sebepoznání), tj. zjištění úrovně svých vědomostí, schopností, dovedností, profesních předpokladů a osobnostních  vlastnosti důležitých pro budoucí uplatnění na trhu práce. Naměřené hodnoty lze porovnávat s průměrnou hodnotou dané populace pro nastavenou nebo doporučenou profesi.

V personální práci je vhodným a podpůrným nástrojem při výběrových řízeních, při sestavování pracovního kolektivu, při zjišťování znalostní úrovně pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích, při nastavování plánu kariérového růstu pracovníků.

Diagnostika COMDI je počítačový program od zadávání dat, jejich zpracování a sestavení výsledných hodnot, které jsou podkladem pro další poradenskou činnost.

Program COMDI nabízí celou řadu modulů (baterie testů) pro různé cílové skupiny dle věku, profesních zájmů a profesního zaměření. Nastavené moduly: 

A        - pro žáky základních škol při orientaci pro studium na středních školách

B        - při ztrátě zaměstnání pro výběr nové vhodné profese na úrovni výučního listu

C        - při hledání pracovního uplatnění absolventů středních škol s maturitou

G       - pro studenty gymnázií a středních odborných škol při volbě dalšího studia

G1     - pro studenty 2. ročníků a sexty gymnázia, kteří se rozhodují, jaké volitelné předměty si vybrat pro následující ročníky studia.

NSP  - ověření úrovně pracovníka na pracovní pozici dle národní soustavy povolání

V        -  pro zájemce je dle zadání možné vytvořit vlastní modul z validních a certifikovaných diagnostických testů

 

Soubory ke stažení: